Hotărâri ale Consiliului local

Denumire document:Emis la data:Descriere pe scurt a documentului:
HCL nr. 26/20242024/06/28privind stabilirea  unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Comuna Puiești este membru asociat 
HCL nr. 25/20242024/06/28privind  aprobarea organizării evenimentului ”HORA SATULUI LA PUIEȘTI” în data de 20.07.2024
HCL nr. 24/20242024/06/28privind aprobarea rectificării a-II-a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Puiești pentru anul 2024
HCL nr. 23/20242024/06/28privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație”
HCL nr. 22/20242024/05/27privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se va acorda preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Puiești, unitate de învățământ cu personalitate juridică, inclusiv unităților arondate acesteia conform rețelei școlare, inclusă în cadrul Programului Național  ”Masa sănătoasă” în anul 2024
HCL nr. 21/20242024/05/27privind aprobarea rectificării I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Puiești pentru anul 2024
HCL nr. 20/20242024/04/29privind stabilirea unui mandat special reprezentantului Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației deDezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
HCL nr. 19/20242024/04/29privind stabilirea unui mandat special reprezentantului Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației deDezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)
HCL nr. 18/20242024/04/29privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2024-IULIE 2024
HCL nr. 17/20242024/04/29privind constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat­ ­ATRAS a unor unități administrative-teritoriale
HCL nr. 16/20242024/04/29privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2024
HCL nr. 15/20242024/04/29privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 cu rata inflației de 10,4%
HCL nr. 14/20242024/03/29privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Puiești este membru asociat
HCL nr. 13/20242024/03/29privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă și a ajutoarelor comunitare prevăzute de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
HCL nr. 12/20242024/02/28privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin act adițional (nr.4/2024)
HCL nr. 11/20242024/02/28privind inițierea procedurii de închiriere, prin atribuire directă, a suprafeței de 744,29 ha pășune (pajiști permanente) aflată în proprietatea privată a Comunei Puiești , județul Buzău
HCL nr. 10/20242024/02/12privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2024 al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 9/20242024/02/12privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2024
HCL nr. 8/20242024/02/12privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024  al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 7/20242024/01/31pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Puiești nr.41/05.10.2023 privind aprobarea programului de transport local de persoane prin curse regulate între localitățile Râmnicu Sărat-Comuna Puiești, județul Buzău și a tarifului de transport persoane
HCL nr. 6/20242024/01/31privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2023
HCL nr. 5/20242024/01/31privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2023
HCL nr. 4/20242024/01/31privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2024-APRILIE 2024
HCL nr. 3/20242024/01/31privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2024-2025
HCL nr. 2/20242024/01/31privind aprobarea noilor tarife pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 1/20242024/01/31Privind validarea Dispoziției Primarului comunei Puiești nr. 305/20.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Puiești, județul Buzău pe anul 2023
HCL nr. 55/20232023/12/19privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei C.A. ROSETTI în Asociație
HCL nr. 54/20232023/12/19privind stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO BUZĂU 2009”
HCL nr. 53/20232023/12/19privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație”
HCL nr. 52/20232023/12/19privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Puiești, Județul Buzău conform Legii nr.296/2023
HCL nr. 51/20232023/12/19privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 50/20232023/12/19privind aprobarea rectificării a-III-a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Puiești pentru anul 2023
HCL nr. 49/20232023/11/29privind constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat- -ATRAS a Comunei Ciorăști, județul Vrancea
HCL nr. 48/20232023/11/29privind stabilirea spațiului de depozitare provizorie a deșeurilor periculoase provenite de la populație și stabilirea spațiului necesar pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton, sticlă, metal, materialeplastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice , deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, colectate de la locuitorii comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 47/20232023/11/29privind aprobarea rectificării a-II-a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Puiești pentru anul 2023
HCL nr. 46/20232023/10/26privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile NOIEMBRIE 2023-IANUARIE 2024
HCL nr. 45/20232023/10/26pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Puiești nr.41/05.10.2023 privind aprobarea programului de transport local de persoane prin curse regulate între localitățile Râmnicu Sarat-Comuna Puiești, județul Buzău și a tarifului de transport persoane
HCL nr. 44/20232023/10/26privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Puiești, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi(electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi
HCL nr. 43/20232023/10/26privind aprobarea documentației tehnico- economice-faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului ”REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ȘCOALĂ P+1, SAT PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale precum și reaprobarea indicatorilor tehnico- economici
HCL nr. 42/20232023/10/26privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2023
HCL nr. 41/20232023/10/05privind aprobarea programului de transport local de persoane prin curse regulate între localitățile Râmnicu Sarat-Comuna Puiești , județul Buzău și a tarifului de transport persoane
HCL nr. 40/20232023/09/28privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Puiești nr.13/30.03.2023 privind darea în folosință gratuită către ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB SPICUL PUIEȘTI a spațiului în suprafață de 7,26 m.p. din imobilul ”Vestiar”, imobil aparținând domeniului public al comunei Puiești situat în satul Puieștii de Jos, str. Strada nr.6, nr.5, Județul Buzău 
HCL nr. 39/20232023/09/28privind constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat -ATRAS a Comunei Racovița, județul Brăila
HCL nr. 38/20232023/09/28privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației din cadrul Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul școlar 2023 – 2024
HCL nr. 37/20232023/09/28privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Puiești pentru anul 2023
HCL nr. 36/20232023/08/28privind aprobarea Politicii educaționale EDU-FORTE de implementare a educației non-formale în curricula formală și a Planului de măsuri, elaborate în cadrul Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport  în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Puiești în calitate de partener, rezultate educaționale realizate în proiectul „Tineri și societatea civilă-mecanisme de dezvoltare locală”,SIPOCA 987, SMIS 150960, contract de finantare nr. 803/27.07.2022, în cadrul Apelului de proiecte  POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai …
HCL nr. 35/20232023/08/28privind aprobarea Planului local de acțiune privind accesul tinerilor la poziții decizionale în administrația publică locală elaborat în cadrul Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat, Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Comuna Puiești în calitate de (partener 2), în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică”, SMIS 151210, SIPOCA 995, Contract de finanțare nr. 765/11.08.2022 în cadrul Apelului de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 …
HCL nr. 34/20232023/08/28privind neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Puiești pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027
HCL nr. 33/20232023/08/28privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” proiect depus în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -Administrația Fondului pentru Mediu,  precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului-FORMA ACTUALIZATĂ
HCL nr. 32/20232023/08/28privind modificarea Anexelor nr.1 și nr. 2 la H.C.L. Puiești nr.23/26.05.2023 privind aprobarea implementării proiectului  „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice-sediu Primărie Comuna Puiești, Județul Buzău”, în vederea depunerii lui spre finanţare externă nerambursabilă (FEADR), prin GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CRIVĂȚUL DE SUD-EST”, măsura M4/6B ”Dezvoltarea și modernizarea satului românesc”
HCL nr. 31/20232023/08/28privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice-sediu Primărie,Comuna Puiești, Județul Buzău” proiect depus spre finanţare externă nerambursabilă (FEADR), prin GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CRIVĂȚUL DE SUD-EST”, măsura M4/6B ”Dezvoltarea și modernizarea satului românesc”-FORMA ACTUALIZATĂ
HCL nr. 30/20232023/07/19privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2023-OCTOMBRIE 2023
HCL nr. 29/20232023/07/19privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2023
HCL nr. 28/20232023/07/19privind privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2023
HCL nr. 27/20232023/06/26privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat­ ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin act adițional (nr.3/2023)
HCL nr. 26/20232023/06/26privind aprobarea primirii în calitate de membru asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat­ ATRAS a Comunei Mărgăritești, județul Buzău și modificarea Statutului acesteia, la care Comuna Puiești este membru asociat
HCL nr. 25/20232023/06/26privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație
HCL nr. 24/20232023/05/30privind aprobarea participării unității administrativ- teritoriale Puiești în proiectul ”Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
HCL nr. 23/20232023/05/26privind aprobarea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice-sediu Primărie Comuna Puiești, Județul Buzău”, în vederea depunerii lui spre finanţare externă nerambursabilă (FEADR), prin GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CRIVĂȚUL DE SUD-EST”, măsura M4/6B ”Dezvoltarea șimodernizarea satului românesc”
HCL nr. 22/20232023/05/26privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice-sediu Primărie,Comuna Puiești, Județul Buzău” proiect ce urmează a fi depus spre finanţare externă nerambursabilă (FEADR), prin GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CRIVĂȚUL DE SUD- EST”, măsura M4/6B ”Dezvoltarea și modernizarea satului românesc”
HCL nr. 21/20232023/05/26privind aprobarea organizării evenimentului ”HORA SATULUI LA PUIEȘTI” în data de 09.07.2023
HCL nr. 20/20232023/05/26privind includerea teritoriului UAT Comuna Puiești în parteneriatul LEADER „ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CRIVĂȚUL DE SUD-EST” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027
HCL nr. 19/20232023/05/26privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat, Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Comuna Puiești în calitate de (partener 2), în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică”, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”
HCL nr. 18/20232023/04/27privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2023-IULIE 2023
HCL nr. 17/20232023/04/27pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Puiești nr.63/19.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație”
HCL nr. 16/20232023/04/27privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Puiești, județul Buzău- Etapa II ”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”-forma actualizată
HCL nr. 15/20232023/04/27privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚULBUZĂU” proiect depus în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -Administrația Fondului pentru Mediu, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
HCL nr. 14/20232023/04/27privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 cu rata inflației de 13,8%
HCL nr. 13/20232023/03/30privind darea în folosință gratuită către  ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB SPICUL PUIEȘTI a spațiului în suprafață de 7,26 m.p. din imobilul ”Vestiar”, imobil aparținând domeniului public al comunei Puiești situat în satul Puieștii de Jos, str. Strada nr.6, nr.5, Județul Buzău 
HCL nr. 12/20232023/03/30privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ȘCOALĂ P+1, SAT PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul …
HCL nr. 11/20232023/03/30privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2022
HCL nr. 10/20232023/03/30privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformelor de depozitare a gunoiului de grajd, aflate în domeniul public al Comunei Puiești precum și a prețului de vânzare al compostului obținut de operatorul platformelor de depozitare a gunoiului de grajd din comuna Puiești , județul Buzău
HCL nr. 9/20232023/03/30privind  stabilirea măsurilor necesare asigurării funcționării celor două platforme situate în T19Măzăriște și T62 Lacul Popii, a managementului gunoiului de grajd, în scopul pentru care au fost construite prin proiectul,”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, aprobarea  Regulamentului de funcționare, a contractului de servicii, a modelului de registru de intrări, registru de ieșiri, a modelului de proces-verbal predare-primire gunoi de grajd pentru depozitare, proces-verbal predare-primire compost -restituire și vânzare
HCL nr. 8/20232023/03/30privind aprobarea dizolvării, lichidării și radierii  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”
HCL nr. 7/20232023/02/08privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 2023
HCL nr. 6/20232023/02/08privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2023-2024
HCL nr. 5/20232023/02/08privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2022
HCL nr. 4/20232023/02/08privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2023
HCL nr. 3/20232023/02/08privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2023 al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 2/20232023/02/08privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 1/20232023/02/08privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2023-APRILIE 2023
HCL nr. 65/2022   2022/12/21aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
HCL nr. 64/2022   2022/12/19privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Comuna PUIEȘTI este membru asociat
HCL nr. 63/2022  2022/12/19privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație”
HCL nr. 62/2022 2022/12/19privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanism
HCL nr. 61/2022 2022/12/19Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
HCL nr. 60/2022 2022/12/19privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 59/20222022/11/24privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2022
HCL nr. 58/20222022/11/24privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE și UAT Comuna Puiești, județul Buzău
HCL nr. 57/20222022/11/24privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
HCL nr. 56/20222022/11/24privind aprobarea programului de transport local de persoane prin curse regulate între localitățile comunei Puiești , județul Buzău și tariful de transport persoane
HCL nr. 55/20222022/10/31privind aprobarea rectificării a-II-a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
HCL nr. 54/20222022/10/31privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile NOIEMBRIE 2022-IANUARIE 2023
HCL nr. 53/20222022/10/31privind aprobarea participării în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente
HCL nr. 52/20222022/10/31privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire și dotare Cămin cultural în satul Puieștii de Jos, Comuna Puiești, județul Buzău”
HCL nr. 51/20222022/10/31privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare Cămin Cultural în satul Puieștii de Jos, Comuna Puiești, județul Buzău”
HCL nr. 50/20222022/10/31privind darea în concesiune către Societatea Comercială Transport Urban de Călători S.A. Ramnicu Sărat a unui bun mobil – microbuz, aparținând Comunei Puiești, în considerarea derulării contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS nr. 802/14.06.2021
HCL nr. 49/20222022/10/31privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul Comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 48/20222022/10/31Privind stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău, în anul școlar 2022-2023
HCL nr. 47/20222022/10/31privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2022
HCL nr. 46/20222022/09/28privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul școlar 2022 – 2023
HCL nr. 45/20222022/09/28privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Puiești și a participării Consiliului Local al Comunei Puiești la cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”
HCL nr. 44/20222022/09/28privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE -revizuit- pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” precum și a indicatorilor tehnico- economici ai proiectului aferenți UAT Comuna Puiești, forma revizuită
HCL nr. 43/20222022/09/28privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Puiești, prin Consiliul Local al Comunei Puiești, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii ”Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare-județul Buzău 2016-2020” până la data de 31.12.2023
HCL nr. 42/20222022/09/28privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
HCL nr. 41/20222022/09/02privind aprobarea depunerii proiectului “REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ȘCOALĂ P+1, SAT PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale
HCL nr. 40/20222022/08/16privind participarea Comunei Puiești la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții “Modernizare iluminat public în comuna Puiești, județul Buzău“
HCL nr. 39/20222022/08/16privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2022
HCL nr. 38/20222022/07/12privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2022-OCTOMBRIE 2022
HCL nr. 37/20222022/07/12privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Puiești, Județul Buzău pentru perioada 2021-2027
HCL nr. 36/20222022/07/12Privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2022
HCL nr. 35/20222022/05/30privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociație
HCL nr. 34/20222022/05/30privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale având forma juridică de „societate cu răspundere limitată”, de interes public local, având asociat unic Comuna Puiești, prin Consiliul local al Comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 33/20222022/05/30privind aprobarea documentaţiei tehnice de alipire a două imobile aparținând domeniului public al Comunei Puiești înscrise în C.F. nr.30748 și C.F. nr.30854, Comuna Puiești , judeţul Buzău
HCL nr. 32/20222022/05/30privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2022
HCL nr. 31/20222022/05/30privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2021
HCL nr. 30/20222022/05/30privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce ședința ordinară din data de 30.05.2022
HCL nr. 29/20222022/04/18privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ciorăști, Măicănești, Nănești, județul Vrancea, Puiești, județul Buzău și Nămoloasa, județul Galați” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL nr. 28/20222022/04/18privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Ciorăști, Comuna Măicănești, Comuna Nănești, Comuna Puiești și Comuna Nămoloasa în vederea depunerii Cererii de finanțare cu titlul :”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ciorăști, Măicănești, Nănești, județul Vrancea, Puiești, județul Buzău și Nămoloasa, județul Galați”
HCL nr. 27/20222022/04/18privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2022-IULIE 2022
HCL nr. 26/20222022/04/18privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociație
HCL nr. 25/20222022/04/18privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflației de 5,1% 
HCL nr. 24/20222022/03/31privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin act adițional (nr.2/2022)
HCL nr. 23/20222022/03/31privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui act adițional
HCL nr. 22/20222022/03/31privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei Puiești, doamna Voicu Vali
HCL nr. 21/20222022/03/31Privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și UAT Comuna Puiești
HCL nr. 20/20222022/03/31Privind aprobarea asigurării continuității serviciului/activităților licențiate aferente Contractului de Concesiune a Serviciilor publice de Salubrizare a Comunei Puiești nr.609/04.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 01.04.2022
HCL nr. 19/20222022/03/31privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Puiești, prin concesiune
HCL nr. 18/20222022/02/25Privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău, prin transformarea acesteia din nivel superior în funcție publică de nivel inferior
HCL nr. 17/20222022/02/25pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”
HCL nr. 16/20222022/02/25privind aprobarea închirierii spaţiului cu destinaţia de cabinet stomatologic din incinta DISPENSARULUI UMAN situat în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău, pentru realizarea serviciilor medicale de stomatologie
HCL nr. 15/20222022/02/25Privind stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău, în semestrul II al anului școlar 2021- 2022
HCL nr. 14/20222022/02/25Privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2022 al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 13/20222022/02/25Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2022
HCL nr. 12/20222022/02/25Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 11/20222022/02/16privind aprobarea înființării Unității de Implementare a Proiectului (UIP) “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”
HCL nr. 10/20222022/01/31privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Puiești în Adunarea Generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
HCL nr. 9/20222022/01/31privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2022-APRILIE 2022
HCL nr. 8/20222022/01/31privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2022-2023
HCL nr. 7/20222022/01/31privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii Comunei Cilibia din Asociație
HCL nr. 6/20222022/01/31privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești în Asociație
HCL nr. 5/20222022/01/31privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 2022
HCL nr. 4/20222022/01/31privind aprobarea indicatorilor minimi de performanță precum și a noilor tarife pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 3/20222022/01/31privind aprobarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, desemnarea reprezentantului Comunei Puiești prin Consiliul local al Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător
HCL nr. 2/20222022/01/31privind înființarea serviciului de transport public local de persoane din comuna Puiești, județul Buzău, aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din …
HCL nr. 1/20222022/01/31privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2021
HCL nr. 47/20212021/12/22Privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
HCL nr. 46/20212021/12/17Privind aprobarea achiziționării în condițiile legii, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești, de către Comuna Puiești
HCL nr. 45/20212021/12/17privind participarea Comunei Puiești la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizare iluminat public în comuna Puiești, județul Buzău“
HCL nr. 44/20212021/12/17privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2021
HCL nr. 43/20212021/12/17Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
HCL nr. 42/20212021/12/17privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 41/20212021/10/22privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa III ” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”
HCL nr. 40/20212021/10/22privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”
HCL nr. 39/20212021/10/22privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derulării acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală
HCL nr. 38/20212021/10/22Privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău
HCL nr. 37/20212021/10/22privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile NOIEMBRIE 2021-IANUARIE 2022
HCL nr. 36/20212021/09/27privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea de activităţii de deservire și transport
HCL nr. 35/20212021/09/27privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești
HCL nr. 34/20212021/09/27privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derulării acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală
HCL nr. 33/20212021/09/27Privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
HCL nr. 32/20212021/08/30privind aprobarea dezmembrării unui imobil -teren  în suprafață de 1537 m.p. înscris în C.F. nr.30753 , Comuna Puiești , judeţul Buzău
HCL nr. 31/20212021/08/30privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită
HCL nr. 30/20212021/08/30privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Puiești
HCL nr. 29/20212021/07/30privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2021-OCTOMBRIE 2021
HCL nr. 28/20212021/07/30Privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2021
HCL nr. 27/20212021/07/30privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2021
HCL nr. 26/20212021/06/11privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație
HCL nr. 25/20212021/06/11privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociație
HCL nr. 24/20212021/06/11Privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
HCL nr. 23/20212021/05/24privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Puiești , Județul Buzău-forma actualizată
HCL nr. 22/20212021/05/24privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflației de 2,6%
HCL nr. 21/20212021/05/24privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2021
HCL nr. 20/20212021/05/24privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2020
HCL nr. 19/20212021/05/24privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2021-IULIE 2021
HCL nr. 18/20212021/04/23privind aprobarea acordului de asociere a Comunei Puiești, județul Buzău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public Rm.Sărat-ATRAS
HCL nr. 17/20212021/04/23Privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău
HCL nr. 16/20212021/04/23Privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 15/20212021/04/23Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2021
HCL nr. 14/20212021/04/23Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 13/20212021/03/25privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Puiești în calitate de partener în scopul promovarii proiectului „Tineri și societatea civilă-mecanisme de dezvoltare locală”, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”
HCL nr. 12/20212021/03/25privind neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Puiești pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023
HCL nr. 11/20212021/03/25privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna PUIEȘTI este membru asociat
HCL nr. 10/20212021/02/26privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Puiești este membru asociat
HCL nr. 9/20212021/02/26privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei Puiești, județul Buzău pentru mandatul 2020-2024
HCL nr. 8/20212021/02/26privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2021-APRILIE 2021
HCL nr. 7/20212021/01/25privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2020
HCL nr. 6/20212021/01/25privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 2021
HCL nr. 5/20212021/01/25privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2021
HCL nr. 4/20212021/01/25privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2021-2025 la nivelul comunei Puiești, județul Buzău
HCL nr. 3/20212021/01/25privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2021-2022
HCL nr. 2/20212021/01/25cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și a implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”
HCL nr. 1/20212021/01/08Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2020 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 2020

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local 

Comments are closed.