Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect nr. 46 / 2022privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20222022/09/22
Proiect nr. 45 / 2022privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Puiești și a participării Consiliului Local al Comunei Puiești la cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”2022/09/20
Proiect nr. 44 / 2022privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE -revizuit- pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” precum și a indicatorilor tehnico- economici ai proiectului aferenți UAT Comuna Puiești2022/09/20
Proiect nr. 43 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Puiești, prin Consiliul Local al Comunei Puiești, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii ”Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare-județul Buzău 2016-2020” până la data de 31.12.20232022/09/20
Proiect nr. 42 / 2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul școlar 2022 – 20232022/09/20
Proiect nr. 41 / 2022privind aprobarea depunerii proiectului “REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ȘCOALĂ P+1, SAT PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale2022/08/30
Proiect nr. 40 / 2022privind participarea Comunei Puiești la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții “Modernizare iluminat public în comuna Puiești, județul Buzău“2022/08/08
Proiect nr. 39 / 2022privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 20222022/08/08
Proiect nr. 38 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2022-OCTOMBRIE 20222022/07/04
Proiect nr. 37 / 2022Privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 20222022/07/01
Proiect nr. 36 / 2022privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Puiești, Județul Buzău pentru perioada 2021-20272022/06/10
Proiect nr. 35 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce ședința ordinară din data de 30.05.20222022/05/30
Proiect nr. 34 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociație2022/05/18
Proiect nr. 33 / 2022privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale având forma juridică de „societate cu răspundere limitată”, de interes public local, având asociat unic Comuna Puiești, prin Consiliul local al Comunei Puiești, județul Buzău2022/05/18
Proiect nr. 32 / 2022privind aprobarea documentaţiei tehnice de alipire a două imobile aparținând domeniului public al Comunei Puiești înscrise în C.F. nr.30748 și C.F. nr.30854, Comuna Puiești , judeţul Buzău2022/05/18
Proiect nr. 31 / 2022privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 20222022/05/18
Proiect nr. 30 / 2022privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 20212022/05/18
Proiect nr. 29 / 2022privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ciorăști, Măicănești, Nănești, județul Vrancea, Puiești, județul Buzău și Nămoloasa, județul Galați” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny2022/04/11
Proiect nr. 28 / 2022Privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Ciorăști, Comuna Măicănești, Comuna Nănești, Comuna Puiești și Comuna Nămoloasa în vederea depunerii Cererii de finanțare cu titlul :„Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ciorăști, Măicănești, Nănești, județul Vrancea, Puiești, județul Buzău și Nămoloasa, județul Galați”2022/04/11
Proiect nr. 27 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2022-IULIE 20222022/04/07
Proiect nr. 26 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociație2022/04/07
Proiect nr. 25 / 2022privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflației de 5,1%2022/03/29
Proiect nr. 24 / 2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin act adițional (nr.2/2022)2022/03/24
Proiect nr. 23 / 2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui act adițional2022/03/24
Proiect nr. 22 / 2022privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei Puiești, doamna Voicu Vali2022/03/14
Proiect nr. 21 / 2022Privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și UAT Comuna Puiești2022/03/14
Proiect nr. 20 / 2022Privind aprobarea asigurării continuității serviciului/activităților licențiate aferente Contractului de Concesiune a Serviciilor publice de Salubrizare a Comunei Puiești nr.609/04.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 01.04.20222022/02/28
Proiect nr. 19 / 2022privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Puiești, prin concesiune2022/02/28
Proiect nr. 18 / 2022Privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău, prin transformarea acesteia din nivel superior în funcție publică de nivel inferior2022/02/15
Proiect nr. 17 / 2022pentru  stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/15
Proiect nr. 16 / 2022privind aprobarea închirierii spaţiului cu destinaţia de cabinet stomatologic din incinta DISPENSARULUI UMAN situat în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău, pentru realizarea serviciilor medicale de stomatologie2022/02/15
Proiect nr. 15 / 2022Privind stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău, în semestrul II al anului școlar 2021- 20222022/02/15
Proiect nr. 14 / 2022Privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2022 al comunei Puiești, județul Buzău2022/02/15
Proiect nr. 13 / 2022Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 20222022/02/15
Proiect nr. 12 / 2022Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al comunei Puiești, județul Buzău2022/02/15
Proiect nr. 11 / 2022privind aprobarea înființării Unității de Implementare a Proiectului (UIP) “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”2022/02/14
Proiect nr. 10 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Puiești în Adunarea Generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare2022/01/27
Proiect nr. 9 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2022-APRILIE 20222022/01/17
Proiect nr. 8 / 2022privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2022-20232022/01/17
Proiect nr. 7 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii Comunei Cilibia din Asociație2022/01/17
Proiect nr. 6 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești în Asociație2022/01/17
Proiect nr. 5 / 2022privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20222022/01/17
Proiect nr. 4 / 2022privind aprobarea indicatorilor minimi de performanță precum și a noilor tarife pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău2022/01/17
Proiect nr. 3 / 2022privind aprobarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, desemnarea reprezentantului Comunei Puiești prin Consiliul local al Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător2022/01/17
Proiect nr. 2 / 2022privind înființarea serviciului de transport public local de persoane din comuna Puiești, județul Buzău, aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din …2022/01/17
Proiect nr. 1 / 2022privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 20212022/01/17
Proiect nr. 49 / 2021Privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/12/20
Proiect nr. 48 / 2021Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/12/10
Proiect nr. 47 / 2021Privind aprobarea achiziționării în condițiile legii, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești, de către Comuna Puiești2021/12/08
Proiect nr. 46 / 2021privind participarea Comunei Puiești la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizare iluminat public în comuna Puiești, județul Buzău“2021/12/08
Proiect nr. 45 / 2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 20212021/12/08
Proiect nr. 44 / 2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2021/11/15
Proiect nr. 43 / 2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa III ” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/15
Proiect nr. 42 / 2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/15
Proiect nr. 41 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derulării acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală2021/10/15
Proiect nr. 40 / 2021Privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău2021/10/05
Proiect nr. 39 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile NOIEMBRIE 2021-IANUARIE 20222021/10/05
Proiect nr. 38 / 2021privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea de activităţii de deservire și transport2021/09/21
Proiect nr. 37 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derulării acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală2021/09/20
Proiect nr. 36 / 2021Privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/09/20
Proiect nr. 35 / 2021privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești2021/09/15
Proiect nr. 34 / 2021privind aprobarea dezmembrării unui imobil -teren în suprafață de 1537 m.p. înscris în C.F. nr.30753 , Comuna Puiești , judeţul Buzău2021/08/16
Proiect nr. 33 / 2021privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Puiești2021/08/05
Proiect nr. 32 / 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită2021/08/05
Proiect nr. 31 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2021-OCTOMBRIE 20212021/07/26
Proiect nr. 30 / 2021Privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 20212021/07/26
Proiect nr. 29 / 2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 20212021/07/26
Proiect nr. 28 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație2021/06/10
Proiect nr. 27 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” săvoteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociație2021/06/10
Proiect nr. 26 / 2021Privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/06/07
Proiect nr. 25 / 2021privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Puiești , Județul Buzău-forma actualizată2021/05/17
Proiect nr. 24 / 2021privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflației de 2,6%2021/05/17
Proiect nr. 23 / 2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 20212021/05/17
Proiect nr. 22 / 2021privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 20202021/05/17
Proiect nr. 21 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2021-IULIE 20212021/05/17
Proiect nr. 20 / 2021privind aprobarea acordului de asociere a Comunei Puiești, județul Buzău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public Rm.Sărat-ATRAS2021/04/12
Proiect nr. 19 / 2021Privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău2021/04/12
Proiect nr. 18 / 2021Privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău2021/04/12
Proiect nr. 17 / 2021Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 20212021/04/12
Proiect nr. 16 / 2021Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău2021/04/12
Proiect nr. 15 / 2021privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport  în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Puiești în calitate de partener  în scopul promovarii proiectului „Tineri și societatea civilă-mecanisme de dezvoltare locală”,  Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – „Consolidarea capacității  ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”2021/03/24
Proiect nr. 14 / 2021privind aprobarea acordului de asociere a Comunei Puiești, județul Buzău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public Rm.Sărat-ATRAS2021/03/19
Proiect nr. 13 / 2021privind neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Puiești pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-20232021/03/19
Proiect nr. 12 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna PUIEȘTI este membru asociat2021/03/19
Proiect nr. 11 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Puiești este membru asociat2021/02/15
Proiect nr. 10 / 2021privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei Puiești, județul Buzău pentru mandatul 2020-20242021/02/15
Proiect nr. 9 / 2021privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție– D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Cămin Cultural din satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Așezăminte culturale” , program derulat de Compania Națională de Investiții2021/02/15
Proiect nr. 8 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2021-APRILIE 20212021/02/15
Proiect nr. 7 / 2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 20202021/01/18
Proiect nr. 6 / 2021privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20212021/01/18
Proiect nr. 5 / 2021privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2021 Consiliul local al comunei Puieşti , judeţul Buzău ;2021/01/18
Proiect nr. 4 / 2021privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2021-2025 la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2021/01/18
Proiect nr. 3 / 2021privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2021-20222021/01/18
Proiect nr. 2 / 2021cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și a implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”2021/01/18
Proiect nr. 1 / 2021Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2020 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 20202021/01/04

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Comments are closed.