Proiecte de hotărâri ale Consiliului local 2021-2023

Denumire document:Descriere pe scurt a documentului:Emis la data:
Proiect nr. 55 / 2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei C.A. ROSETTI în Asociație2023/12/18
Proiect nr. 54 / 2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație”2023/12/18
Proiect nr. 53 / 2023Privind aprobarea rectificării a-III-a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Puiești pentru anul 20232023/12/12
Proiect nr. 52 / 2023pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2023/12/06
Proiect nr. 51 / 2023privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Puiești, Județul Buzău conform Legii nr.296/20232023/12/06
Proiect nr. 50 / 2023privind constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat -ATRAS a Comunei Ciorăști, județul Vrancea2023/11/17
Proiect nr. 49 / 2023privind stabilirea spațiului de depozitare provizorie a deșeurilor periculoase provenite de la populație și stabilirea spațiului necesar pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice , deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, colectate de la locuitorii comunei Puiești, județul Buzău2023/11/17
Proiect nr. 48 / 2023Privind aprobarea rectificării a-II-a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Puiești pentru anul 20232023/11/17
Proiect nr. 47 / 2023privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2023/11/15
Proiect nr. 46 / 2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile NOIEMBRIE 2023-IANUARIE 20242023/10/18
Proiect nr. 45 / 2023pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Puiești nr.41/05.10.2023 privind aprobarea programului de transport local de persoane prin curse regulate între localitățile Râmnicu Sarat-Comuna Puiești, județul Buzău și a tarifului de transport persoane2023/10/18
Proiect nr. 44 / 2023pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Puiești, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi2023/10/18
Proiect nr. 43 / 2023privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului ”REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ȘCOALĂ P+1, SAT PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale precum și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici2023/10/18
Proiect nr. 42 / 2023privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 20232023/10/18
Proiect nr. 41 / 2023privind aprobarea programului de transport local de persoane prin curse regulate între localitățile Râmnicu Sarat-Comuna Puiești , județul Buzău și a tarifului de transport persoane2023/10/03
Proiect nr. 40 / 2023privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Puiești nr.13/30.03.2023 privind darea în folosință gratuită catre ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB SPICUL PUIEȘTI a spațiului în suprafață de 7,26 m.p. din imobilul ”Vestiar”, imobil aparținând domeniului public al comunei Puiești situat în satul Puieștii de Jos, str. Strada nr.6, nr.5, Județul Buzău2023/09/20
Proiect nr. 39 / 2023privind constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat -ATRAS a Comunei Racovița, județul Brăila2023/09/20
Proiect nr. 38 / 2023privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației din cadrul Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul școlar 2023 – 20242023/09/20
Proiect nr. 37 / 2023Privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Puiești pentru anul 20232023/09/20
Proiect nr. 36 / 2023privind aprobarea Politicii educaționale EDU-FORTE, de implementare a educației non-formale în curricula formală și a Planului de măsuri, elaborate în cadrul Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Puiești în calitate de partener, rezultate educaționale realizate în proiectul „Tineri și societatea civilă-mecanisme de dezvoltare locală”,SIPOCA 987, SMIS 150960, contract de finantare nr. 803/27.07.2022, în cadrul Apelului de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali …2023/08/18
Proiect nr. 35 / 2023privind aprobarea Planului local de acțiune privind accesul tinerilor la poziții decizionale în administrația publică locală elaborat în cadrul Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat, Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Comuna Puiești în calitate de (partener 2), în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică”, SMIS 151210, SIPOCA 995, Contract de finanțare nr. 765/11.08.2022 în cadrul Apelului de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor …2023/08/18
Proiect nr. 34 / 2023privind neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Puiești pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-20272023/08/18
Proiect nr. 33 / 2023privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚULBUZĂU” proiect depus în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -Administrația Fondului pentru Mediu, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului-FORMA ACTUALIZATĂ2023/08/18
Proiect nr. 32 / 2023privind modificarea Anexelor nr.1 și nr. 2 la H.C.L. Puiești nr.23/26.05.2023 privind aprobarea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice-sediu Primărie Comuna Puiești, Județul Buzău”, în vederea depunerii lui spre finanţare externă nerambursabilă (FEADR), prin GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CRIVĂȚUL DE SUD-EST”, măsura M4/6B ”Dezvoltarea și modernizarea satului românesc”2023/08/18
Proiect nr. 31 / 2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice-sediu Primărie,Comuna Puiești, Județul Buzău” proiect depus spre finanţare externă nerambursabilă (FEADR), prin GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CRIVĂȚUL DE SUD-EST”, măsura M4/6B ”Dezvoltarea și modernizarea satului românesc”-FORMA ACTUALIZATĂ2023/08/18
Proiect nr. 30 / 2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2023-OCTOMBRIE 20232023/07/12
Proiect nr. 29 / 2023privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 20232023/07/12
Proiect nr. 28 / 2023privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 20232023/07/12
Proiect nr. 27 / 2023privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin act adițional (nr.3/2023)2023/06/19
Proiect nr. 26 / 2023privind aprobarea primirii în calitate de membru asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat- ATRAS a Comunei Mărgăritești, județul Buzău și modificarea Statutului acesteia, la care Comuna Puiești este membru asociat2023/06/19
Proiect nr. 25 / 2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație2023/06/19
Proiect nr. 24 / 2023pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale PUIEȘTI în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/29
Proiect nr. 23 / 2023Privind aprobarea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice-sediu Primărie Comuna Puiești, Județul Buzău”, în vederea depunerii lui spre finanţare externă nerambursabilă (FEADR), prin GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CRIVĂȚUL DE SUD-EST”, măsura M4/6B ”Dezvoltarea și modernizarea satului românesc”2023/05/18
Proiect nr. 22 / 2023privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice-sediu Primărie,Comuna Puiești, Județul Buzău” proiect ce urmează a fi depus spre finanţare externă nerambursabilă (FEADR), prin GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CRIVĂȚUL DE SUD-EST”, măsura M4/6B ”Dezvoltarea și modernizarea satului românesc”2023/05/18
Proiect nr. 21 / 2023privind aprobarea organizării evenimentului ”HORA SATULUI LA PUIEȘTI” în data de 09.07.20232023/05/16
Proiect nr. 20 / 2023privind includerea teritoriului UAT Comuna Puiești în parteneriatul LEADER „ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CRIVĂȚUL DE SUD-EST” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-20272023/05/16
Proiect nr. 19 / 2023privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat, Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Comuna Puiești în calitate de (partener 2), în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică”, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”2023/05/16
Proiect nr. 18 / 2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”-forma actualizată2023/04/24
Proiect nr. 17 / 2023 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Puiești nr.63/19.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație”2023/04/21
Proiect nr. 16 / 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” proiect depus în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -Administrația Fondului pentru Mediu,  precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/04/19
Proiect nr. 15 / 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2023-IULIE 20232023/04/19
Proiect nr. 14 / 2023 Privind darea în folosință gratuită către  ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB SPICUL PUIEȘTI a spațiului în suprafață de 7,26 m.p. din imobilul ”Vestiar”, imobil aparținând domeniului public al comunei Puiești situat în satul Puieștii de Jos, str. Strada nr.6, nr.5, Județul Buzău 2023/03/23
Proiect nr. 13 / 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ȘCOALĂ P+1, SAT PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/03/23
Proiect nr. 12 / 2023 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 20222023/03/15
Proiect nr. 11 / 2023 privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformelor de depozitare a gunoiului de grajd, aflate în domeniul public al Comunei Puiești precum și a prețului de vânzare al compostului obținut de operatorul platformelor de depozitare a gunoiului de grajd din comuna Puiești , județul Buzău2023/03/15
Proiect nr. 10 / 2023 privind stabilirea măsurilor necesare asigurării funcționării celor două platforme situate în T19Măzăriște și T62 Lacul Popii, a managementului gunoiului de grajd, în scopul pentru care a fost construită prin proiectul,”(Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți)”, aprobarea Regulamentului de funcționare, acontractului de servicii, a modelului de registru de intrări, registru de ieșiri, a modelului de proces-verbal predare-primire gunoi de grajd pentru depozitare, proces-verbal predare-primire compost -restituire și vânzare)2023/03/15
Proiect nr. 9 / 2023 pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/03/15
Proiect nr. 8 / 2023  privind indexarea la nivelul comunei Puie􏰎sti a impozitelor 􏰎si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 cu rata inflat􏰏iei de 13,8%2023/03/15
Proiect nr. 7 / 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2023-APRILIE 20232023/01/30
Proiect nr. 6 / 2023 privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20232023/01/30
Proiect nr. 5 / 2023 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2023-20242023/01/30
Proiect nr. 4 / 2023 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 20222023/01/30
Proiect nr. 3 / 2023 Privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2023 al comunei Puiești, județul Buzău2023/01/30
Proiect nr. 2 / 2023 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 20232023/01/30
Proiect nr. 1 / 2023 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al comunei Puiești, județul Buzău2023/01/30
Proiect nr. 65 / 2022 Privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20222022/12/20
Proiect nr. 64 / 2022 privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Comuna PUIEȘTI este membru asociat2022/12/16
Proiect nr. 63 / 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație”2022/12/12
Proiect nr. 62 / 2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanism2022/12/09
Proiect nr. 61 / 2022 Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20222022/12/09
Proiect nr. 60 / 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2022/11/22
Proiect nr. 58 / 2022 Privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE și UAT Comuna Puiești, județul Buzău2022/11/14
Proiect nr. 57 / 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2022/11/14
Proiect nr. 56 / 2022 privind aprobarea programului de transport local de persoane prin curse regulate între localitățile comunei Puiești , județul Buzău și tariful de transport persoane2022/11/10
Proiect nr. 55 / 2022 privind aprobarea rectificării a-II-a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20222022/10/28
Proiect nr. 54 / 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile NOIEMBRIE 2022-IANUARIE 20232022/10/22
Proiect nr. 53 / 2022 privind aprobarea participării în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente2022/10/22
Proiect nr. 52 / 2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire și dotare Cămin cultural în satul Puieștii de Jos, Comuna Puiești, județul Buzău”2022/10/22
Proiect nr. 51 / 2022privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare Cămin Cultural în satul Puieștii de Jos, Comuna Puiești, județul Buzău”2022/10/22
Proiect nr. 50 / 2022privind darea în concesiune către Societatea Comercială Transport Urban de Călători S.A. Ramnicu Sărat a unui bun mobil – microbuz, aparținând Comunei Puiești, în considerarea derulării contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS nr. 802/14.06.20212022/10/12
Proiect nr. 49 / 2022privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul Comunei Puiești, județul Buzău2022/10/12
Proiect nr. 48 / 2022Privind stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău, în anul școlar 2022-20232022/10/12
Proiect nr. 47 / 2022privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 20222022/10/12
Proiect nr. 46 / 2022privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20222022/09/22
Proiect nr. 45 / 2022privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Puiești și a participării Consiliului Local al Comunei Puiești la cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”2022/09/20
Proiect nr. 44 / 2022privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE -revizuit- pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” precum și a indicatorilor tehnico- economici ai proiectului aferenți UAT Comuna Puiești2022/09/20
Proiect nr. 43 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Puiești, prin Consiliul Local al Comunei Puiești, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii ”Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare-județul Buzău 2016-2020” până la data de 31.12.20232022/09/20
Proiect nr. 42 / 2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul școlar 2022 – 20232022/09/20
Proiect nr. 41 / 2022privind aprobarea depunerii proiectului “REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ȘCOALĂ P+1, SAT PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale2022/08/30
Proiect nr. 40 / 2022privind participarea Comunei Puiești la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții “Modernizare iluminat public în comuna Puiești, județul Buzău“2022/08/08
Proiect nr. 39 / 2022privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 20222022/08/08
Proiect nr. 38 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2022-OCTOMBRIE 20222022/07/04
Proiect nr. 37 / 2022Privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 20222022/07/01
Proiect nr. 36 / 2022privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Puiești, Județul Buzău pentru perioada 2021-20272022/06/10
Proiect nr. 35 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce ședința ordinară din data de 30.05.20222022/05/30
Proiect nr. 34 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociație2022/05/18
Proiect nr. 33 / 2022privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale având forma juridică de „societate cu răspundere limitată”, de interes public local, având asociat unic Comuna Puiești, prin Consiliul local al Comunei Puiești, județul Buzău2022/05/18
Proiect nr. 32 / 2022privind aprobarea documentaţiei tehnice de alipire a două imobile aparținând domeniului public al Comunei Puiești înscrise în C.F. nr.30748 și C.F. nr.30854, Comuna Puiești , judeţul Buzău2022/05/18
Proiect nr. 31 / 2022privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 20222022/05/18
Proiect nr. 30 / 2022privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 20212022/05/18
Proiect nr. 29 / 2022privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ciorăști, Măicănești, Nănești, județul Vrancea, Puiești, județul Buzău și Nămoloasa, județul Galați” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny2022/04/11
Proiect nr. 28 / 2022Privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Ciorăști, Comuna Măicănești, Comuna Nănești, Comuna Puiești și Comuna Nămoloasa în vederea depunerii Cererii de finanțare cu titlul :„Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ciorăști, Măicănești, Nănești, județul Vrancea, Puiești, județul Buzău și Nămoloasa, județul Galați”2022/04/11
Proiect nr. 27 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2022-IULIE 20222022/04/07
Proiect nr. 26 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei BOLDU în Asociație2022/04/07
Proiect nr. 25 / 2022privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflației de 5,1%2022/03/29
Proiect nr. 24 / 2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin act adițional (nr.2/2022)2022/03/24
Proiect nr. 23 / 2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui act adițional2022/03/24
Proiect nr. 22 / 2022privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei Puiești, doamna Voicu Vali2022/03/14
Proiect nr. 21 / 2022Privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și UAT Comuna Puiești2022/03/14
Proiect nr. 20 / 2022Privind aprobarea asigurării continuității serviciului/activităților licențiate aferente Contractului de Concesiune a Serviciilor publice de Salubrizare a Comunei Puiești nr.609/04.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 01.04.20222022/02/28
Proiect nr. 19 / 2022privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Puiești, prin concesiune2022/02/28
Proiect nr. 18 / 2022Privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău, prin transformarea acesteia din nivel superior în funcție publică de nivel inferior2022/02/15
Proiect nr. 17 / 2022pentru  stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/15
Proiect nr. 16 / 2022privind aprobarea închirierii spaţiului cu destinaţia de cabinet stomatologic din incinta DISPENSARULUI UMAN situat în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău, pentru realizarea serviciilor medicale de stomatologie2022/02/15
Proiect nr. 15 / 2022Privind stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău, în semestrul II al anului școlar 2021- 20222022/02/15
Proiect nr. 14 / 2022Privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2022 al comunei Puiești, județul Buzău2022/02/15
Proiect nr. 13 / 2022Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 20222022/02/15
Proiect nr. 12 / 2022Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al comunei Puiești, județul Buzău2022/02/15
Proiect nr. 11 / 2022privind aprobarea înființării Unității de Implementare a Proiectului (UIP) “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”2022/02/14
Proiect nr. 10 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Puiești în Adunarea Generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare2022/01/27
Proiect nr. 9 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2022-APRILIE 20222022/01/17
Proiect nr. 8 / 2022privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2022-20232022/01/17
Proiect nr. 7 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii Comunei Cilibia din Asociație2022/01/17
Proiect nr. 6 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești în Asociație2022/01/17
Proiect nr. 5 / 2022privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20222022/01/17
Proiect nr. 4 / 2022privind aprobarea indicatorilor minimi de performanță precum și a noilor tarife pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău2022/01/17
Proiect nr. 3 / 2022privind aprobarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, desemnarea reprezentantului Comunei Puiești prin Consiliul local al Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător2022/01/17
Proiect nr. 2 / 2022privind înființarea serviciului de transport public local de persoane din comuna Puiești, județul Buzău, aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din …2022/01/17
Proiect nr. 1 / 2022privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 20212022/01/17
Proiect nr. 49 / 2021Privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/12/20
Proiect nr. 48 / 2021Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/12/10
Proiect nr. 47 / 2021Privind aprobarea achiziționării în condițiile legii, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești, de către Comuna Puiești2021/12/08
Proiect nr. 46 / 2021privind participarea Comunei Puiești la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizare iluminat public în comuna Puiești, județul Buzău“2021/12/08
Proiect nr. 45 / 2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 20212021/12/08
Proiect nr. 44 / 2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2021/11/15
Proiect nr. 43 / 2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa III ” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/15
Proiect nr. 42 / 2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/15
Proiect nr. 41 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derulării acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală2021/10/15
Proiect nr. 40 / 2021Privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău2021/10/05
Proiect nr. 39 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile NOIEMBRIE 2021-IANUARIE 20222021/10/05
Proiect nr. 38 / 2021privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea de activităţii de deservire și transport2021/09/21
Proiect nr. 37 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derulării acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală2021/09/20
Proiect nr. 36 / 2021Privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/09/20
Proiect nr. 35 / 2021privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești2021/09/15
Proiect nr. 34 / 2021privind aprobarea dezmembrării unui imobil -teren în suprafață de 1537 m.p. înscris în C.F. nr.30753 , Comuna Puiești , judeţul Buzău2021/08/16
Proiect nr. 33 / 2021privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Puiești2021/08/05
Proiect nr. 32 / 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită2021/08/05
Proiect nr. 31 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2021-OCTOMBRIE 20212021/07/26
Proiect nr. 30 / 2021Privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 20212021/07/26
Proiect nr. 29 / 2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 20212021/07/26
Proiect nr. 28 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație2021/06/10
Proiect nr. 27 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” săvoteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociație2021/06/10
Proiect nr. 26 / 2021Privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/06/07
Proiect nr. 25 / 2021privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Puiești , Județul Buzău-forma actualizată2021/05/17
Proiect nr. 24 / 2021privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflației de 2,6%2021/05/17
Proiect nr. 23 / 2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 20212021/05/17
Proiect nr. 22 / 2021privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 20202021/05/17
Proiect nr. 21 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2021-IULIE 20212021/05/17
Proiect nr. 20 / 2021privind aprobarea acordului de asociere a Comunei Puiești, județul Buzău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public Rm.Sărat-ATRAS2021/04/12
Proiect nr. 19 / 2021Privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău2021/04/12
Proiect nr. 18 / 2021Privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău2021/04/12
Proiect nr. 17 / 2021Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 20212021/04/12
Proiect nr. 16 / 2021Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău2021/04/12
Proiect nr. 15 / 2021privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport  în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Puiești în calitate de partener  în scopul promovarii proiectului „Tineri și societatea civilă-mecanisme de dezvoltare locală”,  Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – „Consolidarea capacității  ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”2021/03/24
Proiect nr. 14 / 2021privind aprobarea acordului de asociere a Comunei Puiești, județul Buzău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public Rm.Sărat-ATRAS2021/03/19
Proiect nr. 13 / 2021privind neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Puiești pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-20232021/03/19
Proiect nr. 12 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna PUIEȘTI este membru asociat2021/03/19
Proiect nr. 11 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Puiești este membru asociat2021/02/15
Proiect nr. 10 / 2021privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei Puiești, județul Buzău pentru mandatul 2020-20242021/02/15
Proiect nr. 9 / 2021privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție– D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Cămin Cultural din satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Așezăminte culturale” , program derulat de Compania Națională de Investiții2021/02/15
Proiect nr. 8 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2021-APRILIE 20212021/02/15
Proiect nr. 7 / 2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 20202021/01/18
Proiect nr. 6 / 2021privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20212021/01/18
Proiect nr. 5 / 2021privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2021 Consiliul local al comunei Puieşti , judeţul Buzău ;2021/01/18
Proiect nr. 4 / 2021privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2021-2025 la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2021/01/18
Proiect nr. 3 / 2021privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2021-20222021/01/18
Proiect nr. 2 / 2021cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și a implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”2021/01/18
Proiect nr. 1 / 2021Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2020 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 20202021/01/04

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local 2018-2020

Comments are closed.